výrobcovia

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzájomné obchodné vzťahy a povinnosti medzi predávajúcim Nakladatelství Draco s. r. o., a odberateľmi v rámci internetového kníhkupectva www.vydavatelstvodraco.sk (ďalej len „e-shop“).

I. Základné ustanovenia

1. Predávajúci

Nakladatelství Draco s.r.o. (ďalej len „Predávajúci“)

IČO: 01978365

DIČ: CZ01978365

So sídlom: Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, Česká republika

Kontaktné údaje:

E-mail: info@vydavatelstvodraco.sk

Telefón: +421 951 401 283

www.vydavatelstvodraco.sk a www.eshop.vydavatelstvodraco.sk

Bankový účet:

Tatra banka 2942069975/1100

Tatra banka IBAN SK21 1100 0000 0029 4206 9975 

Predávajúci je zapísaný v obchodnom registri u Městského soudu v Praze, spisová značka C 297195. Predávajúci je platiteľom DPH.

2. Odberatel´

Odberatel´ (ďalej len „Kupujúci“) je každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s Predávajúcím vystavením záväznej objednávky prostredníctvom e-shopu www.vydavatelstvodraco.sk alebo objednávkou podľa zákona č. 102/2014 Z.z.

II. Informácie o tovare a cene

1. Tovarom sa rozumie: všetky učebnice, pracovné zošity, CD, hry, metodické příručky a ďalšie publikácie uvedené v e-shope www.eshop.vydavatelstvodraco.sk.

2. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých tovaroch v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje zjednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

3. Všetky prezentácie tovaru umiestnené v katalógu internetového obchodu sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

4. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

5. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne Predávajúci s Kupujúcim inak.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo tento cenník podľa potreby aktualizovať. Predávajúci garantuje ceny v objednávke počas trvania lehoty dodania.

7. Platby sa uskutočňujú v eurách (EUR).

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, na základe predchádzajúcej registrácie v internetovom obchode, alebo vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

2. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

3. Predávajúci uplatňuje vždy len jeden spôsob platby pri dodávke objednaného tovaru a to platbu vopred na účet Predávajúceho.

4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie Kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

5. Okamžite po obdržaní objednávky zašle Predávajúci Kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky Predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky Predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu Kupujúceho.

6. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže Predávajúci splniť, zašle Kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením Kupujúceho o prijatí tejto ponuky Predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

7. Všetky objednávky prijaté Predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokiaľ nie je Kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky Predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky alebo správou na email Predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach.

8. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane Predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je Predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu, ani v prípade, že Kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje Kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle Kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí Kupujúcim na emailovú adresu Predávajúceho.

9. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

10.  Záväzné objednávky vybavuje obchodné oddelenie Predávajúcého v poradí, v akom prichádzajú.

11. Predávajúci má právo objednávku zrušiť v prípade, keď tovar z rôznych príčin nie je možné zabezpečiť. V takomto prípade bude o tom Kupujúci telefonicky alebo elektronickou poštou informovaný.

IV. Zákaznícky účet

1. Na základe registrácie Kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže Kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je Kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za správne.

3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď Kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď Kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

V. Osobné údaje odberateľa

1. Správcom Vašich osobných údajov je Nakladatelství Draco s.r.o. so sídlom v Prahe, ul. Roháčova 145/14, PSČ 130 00, ďalej len "Správca". Správca spracováva Vaše osobné údaje. Poverenca pre ochranu osobných údajov môžete kontaktovať na tejto mailovej adrese: info@nakladatelstvodraco.sk.

2. Vaše osobné údaje budú spracované za účelom distribúcie ponuky nášho vydavateľstva. Spracovanie Vašich osobných údajov nám umožňuje najmä sprístupnenie metodických pokynov a ďalších učebných materiálov pre vyučujúcich, telefónnych a mailových kontaktov, podávanie a zasielanie objednávok, zasielanie propagačných materiálov a pozvánok, vyhotovovanie obrazových a zvukových záznamov a zápisov z konferencií alebo workshopov, ktoré naše nakladateľstvo organizuje, zasielanie newsletterov, zverejňovanie fotografií, popr. audiovizuálnych záznamov vašej osoby na internetových stránkach, popr. sociálnych sieťach a podobných stránkach ako Facebook, Instragram, YouTube, apod.

3. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté subjektom, s ktorými spolupracujeme v oblasti správy IT nástrojov, služieb hostingu, účtovníctva, pre poskytovanie marketingových služieb naším menom, vymáhanie pohľadávok, kurierskym službám a verejným orgánom, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe právnych predpisov. Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účelu, za akým boli tieto údaje poskytnuté a tiež do doby premlčania právnych nárokov, ktoré sa vás môžu týkať, alebo kým bude spracovanie osobných údajov potrebné na účel výkonu právnych nárokov alebo na ochranu pred právnymi nárokmi protistrany, čo je takisto oprávneným záujmom nakladateľstva.

4. Správca nebude poskytovať a predávať osobné údaje do tretích krajín (mimo EU) ani medzinárodným organizáciám. Vaše osobné údaje sú spracovávané na základe nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

5. Máte právo požiadať správcu o obdržaní prístupu k osobným údajom, o ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov, právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť dozornému úradu a právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Vaše osobné údaje nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania. Vaše osobné údaje sa budú uchovávať 10 rokov.

6.  Registráciou alebo odoslaním objednávky cez e-shop Predávajúcého Kupujúci vyjadruje svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorými sú: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, fakturačné údaje, fakturačná a dodacia adresa.

7.  Odberateľ súhlasí so zasielaním obchodných informácií o aktuálnej ponuke na poskytnutú e-mailovú alebo poštovú adresu, ktorú odberateľ poskytol Predávajúcemu pri registrácii alebo objednaní tovaru. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky môže Odberateľ kedykoľvek požiadať prostredníctvom internetového odkazu uvedeného na konci informačného emailu alebo emailom na adrese info@vydavatelstvodraco.sk.

VI. Platobné podmienky a dodanie tovaru

1. Predávajúci vystaví Kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu Kupujúceho.

2. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy Kupujúci uhradí bezhotovostne prevodom na bankový účet Predávajúceho: 2942069975/1100 vedený v Tatra Banke, IBAN SK21 1100 0000 0029 4206 9975.

3. Platby sa uskutočňujú v eurách (EUR).

4. Platba prostredníctvom faktúry – tento spôsob platby je výnimočne umožnený niektorým školám a kníhkupectvám.

5. Platba pri osobnom prevzatí nie je možná – Odberateľ si môže tovar osobne prevziať priamo v sídle alebo na pobočke spoločnosti až po uhradení objednávky bankovým prevodom.

6. Pri bezhotovostnej platbe je kúpna cena splatná do 21 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

7. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet Predávajúceho.

8. Predávajúci nepožaduje od Kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

9. Odberateľom (školám) a knihkupectvom Predávajúci posiela tovar po prijatí objednávky spolu s faktúrou, ktorú je treba uhradiť do dátumu splatnosti. Do zaplatenia plnej sumy je tovar majetkom firmy Nakladatelství Draco s.r.o..

10. Tovar je Kupujúcemu dodaný na adresu určenú Kupujúcim v objednávke. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.

11. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke Kupujúceho a v potvrdení objednávky Predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe individuálnych požiadaviek Kupujúceho, nesie Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

12. Spôsoby dodania:

Slovenská pošta (doporučená listová zásielka) - max. 1 kus – 4 EUR

Slovenská pošta (balík do ruky) – 4 EUR

Pre objednávky nad 70 EUR – dodanie je ZADARMO.

13. Predávajúci dodáva tovar zabalený a zabezpečený štandardným spôsobom a podľa kúpnej zmluvy je povinný dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v objednávke. Kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

14. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí Kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

15. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal Kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

16.  Priemerné dodacie lehoty sa pohybujú podľa aktuálnych skladových zásob Predávajúcého a množstva objednaného tovaru. Spravidla je to maximálne do 10 pracovných dní. Pre objednávky prijaté počas letných prázdnin sa dodacia doba predlžuje na 30 dní. V prípade väčších objednávok bude objednaný tovar rozdelený na niekoľko zásielok a dodaný postupne podľa stavu skladových zásob. Počas letných školských prázdnin sa objednávky škôl nevybavujú a budú zrealizované až v septembri.

17. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru zavinené poštou, kuriérom (doručovateľom); oneskorené doručenie tovaru spôsobené nepresne, resp. nesprávne udanou adresou prijímateľa; poškodenie obsahu zásielky spôsobené doručovateľom. Pri viditeľnom poškodení tovaru (poškodený obal, viditeľné znehodnotenie prepravou…) nesmie byť zásielka prebraná.

VII. Odstúpenie od zmluvy

1.  Odberateľ, ktorý je fyzická osoba – spotrebiteľ, má právo v zmysle ustanovenia §7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho v znení neskorších predpisov odstúpiť od uzavretej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.

2. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy musí Kupujúci odoslať písomné vyhlásenie o odstúpení v lehote na odstúpenie od zmluvy.

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle Kupujúci do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru na emailovú alebo doručovaciu adresu Predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

4. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy Predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu.

5. Ak odstúpi Kupujúci od zmluvy, vráti mu Predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti Kupujúcemu prijaté finančné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým Kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

6. Ak Kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý Predávajúci ponúka, Predávajúci vráti Kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

7. Ak odstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je Predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.

8. Tovar musí vrátiť Kupujúci Predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutý na tovare je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

9. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho prostredníctvo emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným Kupujúcim.

VIII. Doručovanie

1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

2. Kupujúci doručuje Predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje Kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

IX. Reklamácia

1.  Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u Predávajúceho.

2.  Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný poškodený tovar vrátiť a preukázať sa faktúrou. Reklamácie sa vybavujú v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho a Obchodného zákonníka.

3. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal, má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli. Má také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe nimi przezentovanej reklamy. Tovar sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa. Tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

4. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru Kupujúcim, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije pri tovare predávaného za nižšiu cenu z dôvodu vady, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí Kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

5. V prípade výskytu vady môže Kupujúci Predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať výmenu za nový tovar, alebo odstúpiť od zmluvy.

6. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak má tovar podstatnú vadu, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady, pri väčšom počte chýb tovaru.

7. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v prevádzke Nakladatelství Draco s.r.o., ul. Pavlovova 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, Česká republika. Predávajúci je povinný Kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy Kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

8. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle Kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) Predávajúcemu.

9. Predávajúci písomne ​​informuje Kupujúceho o výsledku reklamácie.

10. Právo z chybného plnenia Kupujúcemu neprináleží, ak Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil.

11. V prípade oprávnenej reklamácie má Kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo si môže Kupujúci u Pedávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.

12. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.

13. Ak Predávajúci žiadosť Kupujúcého zamietne, alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie, má Kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Subjektami ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z.z. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Kupujúci. Kupujúci môže podať návrh spôsobom podľa § 12 zák. č. 391/2015 Z.z.

14. Odberateľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na webovej stránke:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

15. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania, alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Subjekt ARS je oprávnený požadovať od Kupujúcého úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu do výšky maximálne 5 eur s DPH.

X. Záverečné ustanovenia

1. Odberateľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať všetky ustanovenia autorského zákona o kopírovaní, rozmnožovaní a šírení publikácií Nakladatelství Draco s.r.o. v akejkoľvek forme v zmysle platného Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorského zákona) č. 618/2003 Z.z..

2. Všetky práva k webovým stránkam Predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženia stránky, fotiek, filmov, grafík, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patria Predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu Predávajúceho.

3. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.

4. Znenie obchodných podmienok môže Predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

5. Od momentu vzniku obchodného vzťahu – po stlačení tlačidla „Odoslať objednávku“ v záväznej objednávke – sú obe zmluvné strany viazané týmito VOP a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6. Právne vzťahy a podmienky neupravené v týchto VOP sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho v znení neskorších predpisov a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.7.2019.

 

X
Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).